Jai Namah Shiva Omkara 
Mahadeva Sadashivam,
Brahma Vishnu Shiva Jai,
Brahma Vishnu Shiva Jai,
Shiva Maheshwara,
Om Jai Namah Shiva Omkara