Hara Hara Amarnate Gangue Kashi Vishwanate Gangue
Kashi Amarnate Gangue Kashi Vishwanate Gangue
 
Hara Hara Gotami Gangue Kashi Vishwanate Gangue
Kashi Gotami Gangue Kashi Vishwanate Gangue
 
Hara Hara Mahadeva Shambo Kashi Vishwanate Gangue
Kashi Vishwanate Gangue Kashi Amarnate Gangue
 
Gotami Ganga Hara Hara!
Chala Shankare Hara Hara!
Parvati Pade Hara Hara! 
Chala Shankare Hara Hara!
Ganga Hara Hara!
Ganga Hara Hara!